Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • Terapia ?wiat?em Bioptron w leczeniu noworodków.
  Terapia ?wiat?em BIOPTRON mo?e by? pomocna w leczeniu chorób noworodków, ?agodz?c ból i stany zapalne, pobudzaj?c odpowied? na leczenie oraz system imunologiczny.
  Ostatnie badanie przeprowadzono u noworodków z ró?nymi schorzeniami, przyj?tych na Oddzia? Reanimacji i Intensywnej Opieki Medycznej.
  Terapi? ?wiat?em BIOPTRON stosowano od 3 do 4 razy dziennie po 10 minut. Dzieci reagowa?y na terapi? dobrze i nie zaobserwowano ?adnych skutków ubocznych; najlepsze wyniki osi?gni?to w leczeniu zapalenia ?y?. Ból ust?pi? po 24 godzinach; problemy skórne zmniejszy?y si? w ci?gu 2-3 dni.Rodzice niemowl?t byli bardzo zadowoleni z leczenia, a lekarze uznali Terapi? ?wiat?em BIOPTRON jako dobr? opcj? w leczeniu noworodków.(oddzia? Pedriatrii i Medycyny Osób Doros?ych, General Uniwersity Hospital w Pradze.)
 • Medycyna Wschodnia
  ?ycie w m?odo?ci nie odwo?uje si? do tego by d??y? do przetrwania w ówczesnym, silnie zmodernizowanym ?wiecie. Poj?cie to nie dotyczy ?ycia w t?oku, ci?g?ej pogoni za bogactwem czy ch?ci posiadania rzeczy materialnych. Odwo?uje si? ono natomiast do spokojnego, pe?nego harmonii ?ycia, bogatego zarówno w jedno?? duchow? jak i cielesn?. Marzeniem chyba ka?dego z nas jest zachowanie m?odo?ci duchowej, co przek?ada sie nast?pnie na doskona?y wygl?d cia?a i ?wietne samopoczycie. Bo przecie? jak zak?ada Medycyna Chi?ska: "W zdrowym ciele m?ody duch". Mo?na wi?c wyjs? z za?o?enia, ?e zdrowie jest najwa?niejsze, ale jak wobec tego je utrzyma?? Wielu naukowców uczy, ?e podstawa zdrowia to odpowiednio dobrana, dostosowana do wieku, p?ci i zawieraj?ca dzienn? dawk? odpowiednich sk?adników dieta. Medycyna wschodnia mówi o tym nie od dzi?. Ale wed?ug wschodnich lekarzy diet? nale?y wzbogaca? jeszcze o dodatkowe sk?adniki które równie? maj? ogromny wp?yw na nasze zdrowie. Nale?? do nich mi?dzy innymi zio?a. Zio?olecznictwo zajmuje si? poznaniem w?a?ciwo?ci ro?lin leczniczych.
  Fitoterapia wi??e si? równie? z poszukiwaniem nowych leków naturalnych oraz odkrywaniem nowych zastosowa? fitoterapeutycznych znanych ju? ro?lin leczniczych.Co wp?ywa na ci?g?e doskonalenie tak istotnej dziedziny jak? stanowi? naturalne metody lecznicze.
 • Ci??a
  Nasz serwis omawia tematyk? dotycz?c? planowania ci??y, a co za tym si? kryje porusza kategori? antykoncepcji oraz ?wiadomego zaplanowania ci??y. Du?o ludzi decyduje si? na powi?kszenie rodziny wówczas, kiedy ma stabiln? sytuacj? materialn?, ma sta?? prac? oraz mieszkanie, w którym znajdzie si? pokój dla malucha. Po spe?nieniu tych g?ównych kryteriów rodzice staraj? si? o dziecko. Wtedy to tez warto wzi?? pod uwag?, czy s? zdrowi i nie maj? jakichkolwiek przeciwwskaza? pod k?tem genetyki.
 • Dr Magdalena Afryka?ska leczenie falami radiowymi gorzów
  W Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie prowadzimy gabinety dermatologiczne. Jeste?my specjalistami zajmuj?cymi si? dermatologi? oraz medycyn? estetyczn?. Od kilku lat z powodzeniem i zaanga?owaniem pomagamy pacjentom w leczeniu dolegliwo?ci zwi?zanymi z chorobami skóry, a tak?e w usuwaniu t?uszczu, blizn lub rozst?pów. Wykonujemy ró?nego typu zabiegi kosmetyczne, mi?dzy innymi: depilacj? laserow?, leczenie falami radiowymi lub peeling. Stosujemy jedynie sprawdzone i nowoczesne metody. Gwarantujemy indywidualne traktowanie i kompleksowe konsultacje. Szczegó?owa oferta oraz opis zabiegów znajduj? si? na stronie internetowej gabinetu.
 • LULA EXILIS U. ?UKOWSKA modelowanie cia?a bia?ystok
  Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? salonu kosmetycznego Lula Exillis z Bia?egostoku. Oferujemy Pa?stwu zabiegi Exilis (rozpuszczanie tkanki t?uszczowej), mezoterapi? bezig?ow?, masa? pró?niowy, medycyn? estetyczn? oraz pe?ny wachlarz us?ug kosmetycznych (piel?gnacj? d?oni i stóp, depilacj?, zabiegi uzupe?niaj?ce, zabiegi na twarz i cia?o, kwasy, zabiegi z aparatur? oraz piercing). Anga?ujemy jedynie obowi?zkowych ekspertów, zatem z ka?dym rokiem dzia?alno?ci osi?gamy ufno?? wielu setek usatysfakcjonowanych klientów. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Wi?cej wiadomo?ci odnajd? Pa?stwo na stronie internetowej.