Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • SCHREDDER M.MIELCZAREK i M. JASI?SKI skup z?omu d?browa górnicza
  Zapraszamy Pa?stwa do kontaktu z firm? Schredder z Jastrz?bia-Zdroju. Na rynku istniejemy nieprzerwanie od wielu lat. Trudnimy si? prowadzeniem profesjonalnie dzia?aj?cego skupu z?omu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych. Oferta skierowana jest dla firm, instytucji i osób prywatnych. Jeste?my obecni tak?e w D?browie Górniczej. Naszym klientom proponujemy ca?o?ciowe doradztwo, wszechstronn? obs?ug? i atrakcyjne ceny. Gwarantujemy rzetelne rozliczenie. Posiadamy w?asny transport, dzi?ki czemu mo?emy odebra? ka?d? ilo?? z?omu czy surowców wtórnych bezpo?rednio od klienta. Szczegó?owe informacje, w tym cennik s? dost?pne na stronie www.
 • Frezowanie cnc
  Oferta przedstawionej firmy opiera si? g?ównie na wszechstronnej obróbce stali oraz metali kolorowych. Dodatkow? profesj? firmy jest ponadto obróbka wszelkich surowców sztucznych. Firma w swojej pracy stosuje najnowsze technologie oraz nowoczesne maszyny. FrezMold s.c. realizuje us?ugi w zakresie: frezowanie cnc, szlifowanie, wiercenie koordynacyjne oraz realizowanie t?oczników i wielu innych. Firma realizuje swoje us?ugi równie? dla interesantów zagranicznych z Niemiec i innych krajów Europy zachodniej. Gwarantujemy najwy?szy poziom obs?ugi.
 • WITZENMANN POLSKA SP. Z O.O. kompensatory
  Na wzorow? renom? firmy WITZENMANN Polska Sp. z o.o. oddzia?uje szczególnie d?ugoletnie do?wiadczenie w wytwórczo?ci bezusterkowych artyku?ów z elementami spr??ystymi do zastosowania w przemy?le. Jeste?my na naszym rynku wypróbowanym przedstawicielem globalnej Grupy WITZENMANN, za? w naszym zespole znajduj? si? tylko w znacznym stopniu wykwalifikowani eksperci. Korzystaj?c z oryginalnych i wypróbowanych rozwi?za?, przygotowujemy m.in. elastyczne w??e metalowe b?d? mocowania ruroci?gów. Dysponujemy w?asnym laboratorium wyposa?onym w ekwipunek do badania technologii materia?owej. W celu zaznajomienia si? z kompletnym obr?bem przeprowadzanych poprzez nas us?ug, zapraszamy na stron? www.
 • FER MAREK BIENIAS Rega?y pó?kowe
  Szukasz do?wiadczonego jak i rzetelnego producenta rega?ów magazynowych i sklepowych, mebli, szaf metalowych, wózków magazynowych - zapoznaj si? z ofert? firmy Fer z Warszawy. Przedsi?biorstwo kierowane jest od 1969 roku przez Marka i Zofi? Bienias. Priorytetem tej dzia?alno?ci jest indywidualne podej?cie do klienta, dok?adne zdiagnozowanie jego potrzeb i wybór najlepszego rozwi?zania, które b?dzie spe?nia?o wszystkie jego oczekiwania. Wykorzystujemy najnowocze?niejsze technologie produkcji, a nasze ?wietnie przygotowane linie produkcyjne umo?liwiaj? zrealizowanie ka?dego zamówienia. U?ywane do produkcji surowce spe?niaj? wszelkie wymagane normy, dlatego mog? s?u?y? do przechowywania ró?nych towarów, w tym spo?ywczych. Zapraszamy na stron? internetow?:
 • Inox Plus - ?ruby
  Firma Inox Plus oferuje szeroki asortyment ?rub nierdzewnych i kwasoodpornych wykonanych wed?ug norm DIN. W ofercie handlowej posiadamy wiele rodzajów wysokiej jako?ci ?rub m.in. ?ruby zamkowe, ?ruby rzymskie, ?ruby hakowe, ?ruby oczkowe, ?ruby z ?bem oraz inne elementy z??czne takiej jak nakr?tki, podk?adki, wkr?ty, nity zrywalne, karabi?czyki i inne. Oferujemy produkty wysokiej jako?ci za rozs?dn? i stabiln? cen?. Gwarantujemy sta?e i szybkie dostawy. Oferujemy równie? dogodne, indywidualne warunki wspó?pracy dla sta?ych klientów. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.