Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • GRUPA WSCHODNIA d?ugi
  Grupa Wschodnia to firma, która specjalizuje si? w odzyskiwaniu d?ugów. Dzia?amy na rynku od 1992 roku i od pocz?tku charakteryzowa?a nas bardzo wysoka efektywno??. Wspó?pracujemy z grupami operacyjnymi na obszarze ca?ej Polski jak i w innych krajach takich jak: Ukraina, Bia?oru?, Litwa czy Rosja. Dzia?ania jakie podejmujemy odró?niaj? si? od standardowego n?kania d?u?nika wezwaniami do zap?aty. Obszar kosztów operacyjnych jak i równie? wynagrodzenia ustalamy indywidualnie ze zleceniodawc?. Potwierdzeniem naszej rzetelno?ci s? protekcje, które wystawiaj? nam kontrahenci. Anga?ujemy jedynie wykwalifikowanych oraz odpowiedzialnych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegó?ów zlecenia. Wi?cej na naszej stronie internetowej.
 • IPZ ogumienie
  Przedstawiamy Pa?stwu ofert? sklepu i serwisu wózków wid?owych IPZ. Nasza siedziba mie?ci si? w Ko?baskowie, istniejemy ju? od 1990 roku. Oferujemy bardzo zró?nicowany asortyment cz??ci zamiennych czo?owych marek, co gwarantuje ich najlepsz? jako?? i bezpiecze?stwo u?ytkowania. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo nowe wózki wid?owe, odpowiednie ogumienie, akumulatory i z??cza bateryjne i inny konieczny do w?a?ciwego dzia?ania wózków osprz?t. Prowadzimy tak?e wynajem sprz?tu na elastycznych warunkach. Prowadzimy tak?e serwis wózków wid?owych, w jakim zatrudniamy wykwalifikowanych fachowców, jacy pomog? z ka?dym problemem. Popsuty sprz?t zawsze staramy si? naprawi? w jak najkrótszym czasie, w mo?liwie niewysokiej cenie. Wi?cej informacji dostarczy nasza strona internetowa, na której mo?na tak?e przejrze? ca?? ofert?, zapozna? si? z naszymi radami dotycz?cymi eksploatacji wózka wid?owego, aby s?u?y? jak najd?u?ej.
 • S?deckie Wodoci?gi oczyszczanie ?cieków
  Spó?ka S?deckie Wodoci?gi funkcjonuje ju? od 1998 roku. Prowadzimy us?ugi zwi?zane z gospodark? wodno-kanalizacyjn?. Zajmujemy si? obs?ug? miejskiej sieci wodoci?gowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i innych urz?dze?. Wykonujemy równie? prace zwi?zane z uj?ciami, badaniami i uzdatnianiem, a tak?e dostarczaniem wody, odprowadzaniem, oczyszczaniem ?cieków oraz likwidujemy wszelkie powsta?e awarie. Zarz?dzamy oczyszczalni? ?cieków i uj?ciami wody w Starym S?czu oraz ?winiarsku. Wynajmujemy profesjonalny sprz?t, a tak?e zajmujemy si? sprzeda?? produktów i urz?dze? wodno-kanalizacyjnych. Na zlecenie wykonujemy te? badania wody oraz ?cieków. Nasz wykwalifikowany personel udziela fachowych porad. Na stronie internetowej spó?ki mie?ci si? wi?cej drobiazgowych informacji o us?ugach.
 • Kasa dla lekarza
  Kasy dla lekarzy - urz?dzenia fiskalne Novitus to rozwi?zanie w gabinetach lekarskich. Kasa fiskalna - niezawodna kasa dla lekarza, zaufaj marce Novitus. Nowoczesne rozwi?zania - oferta na drukarki fiskalne, oprogramowanie, kasy fiskalne dla lekarzy i prawników. Nowoczesna technologia, niewielkie rozmiary W por?cznej i ergonomicznej obudowie - ogromne mo?liwo?ci dla osób ?wiadcz?cych us?ugi medyczne. Najnowsza technologia dedykowana wspomaga prac?, urz?dzenie z kopi? elektroniczn? - Ma?a Plus E. Fiskalizacja us?ug medycznych - obowi?zek fiskalny us?ug medycznych od 2010. Akceptacja kart, programy lojalno?ciowe, kasy dla lekarzy z kopi? elektronicz? od Novitus. Kasa dla lekarza - zapraszamy.
 • RYNO przeprowadzki
  Siedziba Ryno Taxi mie?ci si? w K?odzku. Przedsi?biorstwo oferuje najwy?szej jako?ci us?ugi taksówkarskie na terenie miasta i jego okolic. Dysponuje dwoma sze?cioosobowymi pojazdami, wyposa?onymi w klimatyzacj? oraz system GPS, co zapewnia najwy?szy standard podró?y. Ka?dy z samochodów jest systematycznie czyszczony i poddawany wszelkim koniecznym badaniom technicznym. Dzi?ki temu Zleceniodawcy mog? mie? pewno??, ?e taksówka przyb?dzie na czas i b?dzie sprawna nawet w najtrudniejszych warunkach. Dobrze przeszkoleni i wykwalifikowani kierowcy zapewniaj?, ?e ka?dy kurs pozostanie przeprowadzony w najkrótszym mo?liwym czasie oraz jednocze?nie z zachowaniem wszystkich przepisów drogowych. Ryno Taxi realizuje dodatkowo tak?e us?ugi przeprowadzkowe w województwie dolno?l?skim i okolicach. Wi?cej wiadomo?ci znajduje si? na witrynie.