Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • adwokat Lublin
  ?wiadczymy kompleksow? i profesjonaln? obs?ug? prawn? skierowan? zarówno do zorganizowanych podmiotów gospodarczych, jak i do klientów indywidualnych. W zakres obs?ugi prawnej wchodzi m.in. sporz?dzanie opinii prawnych, projektów umów, ?wiadczenie porad prawnych, reprezentowanie przed s?dami i organami administracji publicznej, uczestniczenie w negocjacjach. W sprawach wymagaj?cych zast?pstwa przed s?dami i organami administracji publicznej, a tak?e zawsze, gdy wymaga tego profesjonalna pomoc prawna, naszym klientom zapewniamy wspó?prac? z do?wiadczonymi radcami prawnymi
 • V-DESIGN drukarnia wieloformatowa
  Przedsi?biorstwo V - design zaprasza do wspó?pracy ma?e i du?e przedsi?biorstwa. Jeste?my drukarni? wielkoformatow? oraz studiem reklamy. Posiadamy kilkunastoletnie do?wiadczenie w bran?y reklamy zatem oferujemy us?ugi na najwy?szym poziomie. Wykonujemy reklamy ?wietlne, które s? bardzo skuteczne jako model prezentacji firmy. Oferujemy kasetony jedno i dwustronne, które posiadaj? lekk? budow?. Dla nas nie ma rzeczy niemo?liwych. Praktyka oraz fachowo?? w zawodzie zezwala nam nie tylko proponowa? wysoki standard us?ug, ale równie? daje uniwersalno?? oraz otwarcie na nowe pomys?y. Dobra ??czno?? to podstawa naszej aktywno?ci, zapraszamy wi?c do omówienia wszystkich szczegó?ów osobi?cie, telefonicznie b?d? mailowo. Szczegó?owe informacje na temat firmy i jej propozycji mieszcz? si? na naszej stronie internetowej.
 • Zwrot podatku z Holandii
  Zajmujemy si?: rozliczaniem podatków od osób fizycznych pracuj?cych w Holandii, przygotowujemy wnioski do zasi?ku rodzinnego (kinderbijslag) oraz dodatek dla dziecka/dzieci, ?wiadczenia zdrowotne (zorgtoeslag), itp. Rozliczaniem podatków od osób fizycznych oraz sprawami administracyjnymi w Hiszpanii; Rozliczaniem podatków od osób fizycznych w Belgii.; Rozliczeniem podatków od osób fizycznych w Anglii; Konsultanci Kancelarii rozmawiaj? biegle w kilku j?zykach co u?atwia kontakty z zagranicznymi urz?dami. Odpowiadamy na Pa?stwa pytania i problemy z zakresu podatków i zasi?ków rodzinnych
 • Certyfikat GOST
  Trudny rynek rosyjskoj?zyczny z firm? Mika stanie si? bardziej dost?pny i ?atwiejszy w pozyskaniu. Klientom zainteresowanym jego zdobyciem pracownicy Miki u?atwi? odnalezienie si? w nowej rzeczywisto?ci gospodarczej i prawnej. Pomog? nawi?za? wspó?prac? z lokalnymi przedsi?biorstwami oraz podpowiedz?, jak zdoby? konieczne certyfikaty. Indywidualne podej?cie i troska o sprawy klienta sprawi?, ?e wspó?praca b?dzie przyjemna i skuteczna.
 • Aparatura laboratoryjna
  Firma Labfunk zajmuje si? kompleksowym wyposa?eniem laboratoriów, przychodni medycznych, instytucji naukowych, szkó?, lekarzy itp. w urz?dzenia pomiarowe, urz?dzenia laboratoryjne, szk?o laboratoryjne, materia?y jednorazowego u?ytku, systemy oczyszczania wody, lampy bakteriobójcze, komory klimatyczne, cieplarki, wagi laboratoryjne, meble laboratoryjne i wiele wi?cej. Naszym g?ównym celem jest zadowolenie klienta i satysfakcja z zakupu. Wi?kszo?? z naszych cen ustalana jest indywidualnie, jeste?my otwarci na negocjacje. Jako Firma, nasz? podstawow? warto?ci? jest poprawa warunków pracy ludzi z kr?gów naukowych, dzia?aj?c przy u?yciu najwy?szych standardów uczciwo?ci poprzez ci?g?e rozszerzanie naszego asortymentu. Przy wykonywaniu naszych obowi?zków nie pos?ugujemy si? ?adnymi pó??rodkami. Staramy si? aby nasz klient mia? z nami pe?ny kontakt, cz?sto nawet poza naszymi godzinami pracy. Zadowolenie Klienta to Nasza satysfakcja