Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • ECO III ?rodowisko
  Serdecznie zach?camy do zainteresowania si? ofert? przygotowan? przez wykwalifikowanych pracowników przedsi?biorstwa Eco III z siedzib? w Poznaniu. Nasza oferta adresowana jest do ma?ych, ?rednich oraz du?ych firm. Aby zapewni? Pa?stwu najlepsz? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug, wspó?pracujemy z najlepszymi specjalistami z bran?y oraz laboratoriami, które dokonuj? precyzyjnych pomiarów ?rodowiskowych. Pomagamy w przygotowaniu stosowniej dokumentacji, dbamy o uzyskanie pozwole? prawnych i reprezentujemy naszych Zleceniodawców przed urz?dami oraz instytucjami. Naliczamy równie? op?aty za korzystanie ze ?rodowiska i prowadzimy ewidencj? w zakresie jego ochrony. Informujemy równie? na bie??co o zmieniaj?cych si? przepisach. Po bli?sze informacje o naszej szerokiej ofercie zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
 • Kurtyny paskowe pcv
  Kurtyny i bramy typu standard i ch?odniczego wykonane s? przy u?yciu pasów z mi?kkiego PCW stanowi? najbardziej ekonomiczne rozwi?zanie maj?ce na celu ochron? sk?adowanych materia?ów przed zmiennymi warunkami ?rodowiska takimi jak: -promieniowanie cieplne, niska temperatura, wilgotno?? oraz ha?asem, kurzem, py?em, owadami, przeci?gami a zarazem nie stanowi? utrudnienia w przypadku du?ego ruchu. Mog? si? pomi?dzy nimi przemieszcza? ludzie, zwierz?ta jak i pojazdy. Pasy z mi?kkiego PCW mo?na stosowa? w ka?dym miejscu, niezale?nie od cz?stotliwo?ci ruchu, ze wzgl?du na ich doskona?? elastyczno?? i wytrzyma?o?? mechaniczn?. Mo?na je stosowa? w szerokim zakresie temperatur (-45/+60 °C).
 • Wulkanizacja opon Pozna?
  Musisz wymieni? ko?a? A mo?e potrzebna Ci pomoc techniczna? Je?li tak, zatelefonuj do mnie. Moja firma "Wulkanizacja-Serwis Opon W.Mosicka K.Plencner" rozpocz??a dzia?alno?? w dwutysi?cznym szóstym roku. Zlecenia realizuj? na terenie Poznania i w miasteczkach po?o?onych w pobli?u tego malowniczego miasta. Do?wiadczenie, które naby?em, umo?liwia mi profesjonalne wykonywanie wszystkich realizowanych prac. Specjalizuj? si? realizowaniem us?ug z dziedziny dwudziestoczterogodzinnej wulkanizacji na miejscu zdarzenia. Obs?uguj? wszystkie samochody, ale moja oferta skierowana jest g?ównie do du?ych pojazdów (ci??arowych i TIR). Jestem dyspozycyjny przez ca?y rok. Oferuj? bardzo interesuj?ce ceny.
 • wideofilmowanie Zgorzelec, fotografia ?lubna Zgorzelec
  Pragniesz mie? film ze ?lubu i wesela inny ni? wszyscy, chcesz si? pochwali? ?lubnymi fotografiami przed znajomymi i rodzin?? Chcesz, aby fotoreporta? z Twojego ?lubu by? wyj?tkowy, a film zachwyca? profesjonalizmem i oryginalno?ci?? My si? tym zajmiemy i do?o?ymy wszelkich stara?, aby film z wesela nie by? nudny, a zdj?cia by?y na zawsze cudownym wspomnieniem najpi?kniejszego dnia Waszego ?ycia. Zle? wykonanie filmu i zdj?? profesjonalnym kamerzystom i fotografom ze studia filmowego i fotograficznego DAR-MEDIA, www.dar-media.eu . My jeste?my ekip?, której szukasz. Oprócz fotoreporta?y proponujemy sesje plenerowe i albumy ?lubne Wideofilmowanie ?lubów i wesel oraz fotografia ?lubna to nasza pasja, wi?c mo?esz by? pewien, ?e film i fotografie b?d? wyj?tkowe, pi?kne i oryginalne.
 • Masa? Wroc?aw
  Masa? klasyczny jest to ?ci?le okre?lone dzia?anie bod?cami mechanicznymi na tkanki organizmu. Masa? wykonywany jest za pomoc? r?k masa?ysty b?d? te? za pomoc? specjalnych aparatów. Zabiegowi masa?u podlegaj? tkanki mi?kkie (skóra, tkanka podskórna, mi??nie), oraz stawy. Na drodze wewn?trzwydzielniczej i neuroodruchowej zachodzi korzystny wp?yw masa?u na narz?dy wewn?trzne i uk?ady organizmu. Masa? przyspiesza przemian? materii, przez co zachodzi szybsze usuwanie produktów przemiany materii z mi??ni, zwi?ksza dop?yw substancji od?ywczych do mi??ni, powoduje wzrost przep?ywu krwi w obwodowych cz??ciach cia?a.